Metoda vzdělávacích programů

Metoda vzdělávání využívaná agenturou Vertigo sports se zakládá na osvědčené výchově prožitkem a zkušeností. Tato metoda vychází z faktu, že si zapamatujeme nejvíce z toho, co opravdu vykonáme či prožijeme (až 80 %) a méně z toho, co vidíme (50 %) nebo slyšíme (20 %).

U našich klientů tedy kultivujeme návyk učit se životem – prožíváním. Stavíme je do výzvových situací, které probíhají z větší části v přírodním prostředí, kde se člověk přirozeně chová, používá stejné vzorce chování jako v každodenním životě, a tím jim nabízíme prožitky, které jsou dále zpracovávány za pomoci správně vedené reflexe. Vedeme účastníky programu k diskuzím, analýzám a komentářům k právě prožité aktivitě a klademe důraz na širší souvislosti mezi "nevážnou" aktivitou a vážným osobním a pracovním životem. Tímto procesem se totiž prožitky přeměňují v nové zkušenosti a kvalitně provedená reflexe tak zaručuje transfer nabytých zkušeností a poznatků do podmínek reálného života.

Během našich programů spojujeme jednotlivé aktivity v harmonicky propojený celek s předem stanoveným cílem. Nehledíme až tak na samotný výsledek aktivity, jako spíš na její průběh. Velkou váhu přikládáme zpětné vazbě (reflexi) následující bezprostředně po dané aktivitě a na závěr programu.

Směrodatným je pro nás známý Kolbův cyklus učení. Tento cyklus, připomínající spíš točité schody než kruh, se vztahuje k procesu, během kterého účastníci kurzu a potažmo celé týmy pracují se svými prožitky a následně se snaží adekvátně modifikovat vlastní chování při další aktivitě. Tento model má čtyři fáze, v první fázi probíhá vlastní aktivita a v následujících třech se účastníci snaží za absolvovanou aktivitou ohlédnout (reflexe).

Metoda

  • vlastní aktivita – členové týmu jsou zapojeni do řešení společného úkolu, vlastní prožívání
  • ohlednutí – členové týmu zrekapitulují, jak pracovali a co prožili, příp. ohodnotí výsledek
  • zobecnění – členové týmu prodiskutují špatné i dobré postupy a posoudí, co pro ně znamenají
  • plánování – členové týmu si odpoví na otázky: "Co se stane příště? Co máme pro příště změnit?"

Nový cyklus začíná další aktivitou a využívá poznatky získané v cyklu předešlém.