Teambuilding

Vzdělávací programy organizované agenturou VERTIGO SPORTS využívají osvědčené metody vycházející ze zážitkové pedagogiky.

Zaměřujeme se především na:

Budování a rozvoj pracovních týmů (teambuilding)

Tyto programy se zaměřují na stávající, či vznikající pracovní týmy, kde je potřeba zvyšovat pracovní výkonnost a efektivitu nebo řešit problémové situace v týmu, které často souvisejí s mezilidskou komunikací a osobnostními rozdíly mezi jednotlivými členy týmu. Účelem těchto programů je způsobit změnu stávající situace tak, aby byl plně uvolněn potenciál týmové spolupráce a odstraněny bariéry, které tomu brání.

Trénink měkkých manažerských dovedností (management training)

Tyto programy se zaměřují na rozvoj manažerských dovedností v následujících oblastech:

  • Kooperace a týmová spolupráce
  • Komunikační dovednosti
  • Motivace
  • Osobní růst, seberozvoj

Rozvoj předpokladů k vůdcovství (leadership training)

Programy podporují v účastnících především umění rozhodovat se a odhodlaně přijímat zodpovědnost za své jednání. Kurzy pracují s různými typy výzev, jak osobních, tak skupinových.

Partnerství člověka a koně (horsemanship)

Horsemanship vychází z pozorování chování koně v jeho přirozeném prostředí. Pochopení koňského světa, jeho reakce, uvažování a instinkty jsou základem veškeré práce. Podstatou tréninku je skutečnost, že my vstupujeme do světa koní a chováme se jako součást koňského stáda.Chcete-li pochopit, co vám kůň říká řečí těla a jak silné je toto sdělení, musíte vnímat všechny tyto signály najednou a vaše reakce těla jim musí odpovídat. Řeč si můžete osvojit natolik dobře, abyste nejprve získali pozornost koně a pak jej naučili, aby vás respektoval nikoli ze strachu a bázně, nýbrž na základě přátelství, důvěry a discipliny - respektu.Tuto metodiku využíváme pro školení:

  • Sebepoznání / sebereflexe
    Cílem programu je uvědomění si svých silných a slabých stránek, a své komunikace s ostatními lidmi.

  • Leadership
    Cílem programu je uvědomění si svého vůdčího stylu. Na základě toho poznáte své vůdčí schopnosti, posílíte své silné stránky a budete pracovat na svých nedostatcích. Můžete si bezpečně vyzkoušet nástroje vůdce – tlak, intenzitu, respekt, pochvalu, důslednost - a poté aplikovat nabyté zkušenosti v zaměstnání.

Expediční programy (outdoor expeditions)

Expediční programy staví před účastníky reálné úkoly vyplývající z pobytu v přírodě a z překonávání přirozených překážek. Mohou být úspěšně využity jak pro budování a rozvoj týmů, trénink manažerských dovedností tak i pro rozvoj vůdčích předpokladů.

Hodnotící programy (outdoor assessment center)

Speciální diagnosticko-výcvikové programy, které v sobě kombinují znaky klasického Assesment Centre a outdoorové aktivity. Využívanou metodu je možno využít jako účinný prostředek personálního hodnocení, výběru a rozhodování.